Usage Agreement in Turkish


 1. Genel Hükümler
  • Necmi Gürseler tarafından işletilen https://necmigurseler.com/ adresindeki internet sitesini (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır”) ziyaret eden olarak işbu Kullanım Sözleşmesi’nin Web Sitesi’nin kullanılmadan önce okunmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların tarafınızca kabul edilmemesi halinde, Web Sitesi’ni kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Web Sitesi’ni kullanmanız ve/veya işbu Sözleşme’yi onaylamanız halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacağınızı hatırlatmak isteriz.
 
 • Web Sitesinde mevcut her tür hizmet, tanıtım, ürün, kullanma koşulları ile Web Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkımızı saklı tutarız. Değişiklikler Web Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer.Bu nedenle işbu Kullanım Sözleşmesini belli aralıklarla kontrol etmenizi rica ederiz.
 
 1. Kullanım Kuralları
  • Web Sitesi üzerinde aşağıdaki yazılı durumlarla sınırlı olmamak üzere genel politikaya aykırı hallerin tespiti halinde, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarımızı saklı tutulmakla birlikte, Web Sitesine erişiminiz derhal engellenebilir:
(a) Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgilerin sunulması, (b) Genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verileri Web Sitesin aracılığıyla paylaşmanız ve/veya kaydetmeniz, (c) Web Sitesi’nin içeriğini ve Web Sitesi’nde yer alan eser, tasarım bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriği izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalamanız, (d) Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanmanız, faaliyetlerde bulunmanız, herhangi bir bilgiyi almanız, silmeniz, değiştirmeniz.  
 1. İçerik Kullanımı
  • Web Sitesi’nin genel görünüm ve tasarımı ile tüm bilgi, resim, her türlü marka, Web Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi üçüncü kişi hakları saklı kalmak kaydıyla Necmi Gürseler'e aittir. Web Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden yazılı izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, tarafınızca kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. Web Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılmayacağını da bildiririz.
 • Kendi belirlediğiniz kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan siz sorumlusunuz. Aynı şekilde internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgilerin kullanılamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşılamayacağını veya bunların kullanılmaması gerektiğini bildiririz.Kullanıcı olarak bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktasınız.
 
 • Web Sitesi’nin ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değiliz. Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
 
 • Kullanıcı olarak Web Sitesi üzerinden iletilen tüm içerik Necmi Gürseler'e ait olup, işbu içeriklerin pazarlama amacıyla kullanılabileceğinizi bildiririz.
 
 1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar
Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde Necmi Gürseler’e veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, ilgili kişi/lerin bu materyallerle ilgili olarak FSEK’in düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Necmi Gürseler'in yazılı izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.  
 1. Sorumluluklar
  • Kullanıcı olarak Web Sitesi’ni kullanmaya başladığınız andan itibaren bu Kullanım Sözleşmesi’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşme’nin kendiniz hakkında hüküm ifade edeceğini belirtmek isteriz. Ayrıca Kullanıcı olarak işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğunuz yükümlülüklere aykırı hareketler nedeniyle Necmi Gürseler'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Kullanıcı olarak Sözleşme’ye aykırı davranışlarınız nedeniyle Necmi Gürseler'in, kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını tarafınıza aynen rücu hakkına sahiptir.
 
 • Web Sitesi’ni kullanan olarak yapmış olduğu işlemler (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) daha iyi hizmet sunmak amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak Web Sitesi’nin sunulan deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılabilecektir.
 
 • Web Sitesi hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Web Sitesi üzerinden yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymanızı beklemekteyiz. Ancak her halükarda duyuru, bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir.
 
 • Web Sitesi’nin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler bölüm içeriğinde duyurulmak kaydı ile belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
 
 1. Değişiklik
  • Necmi Gürseler işbu Sözleşme üzerinde herhangi bir ayrıca bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak sitenin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Necmi Gürseler, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Sözleşmesi’ni aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacaktır. Güncel kullanım sözleşmesi, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım sözleşmesine tabi olacaktır.
 • Kullanıcı olarak işbu uyarı metnini kabul etmeniz ve bu sistemi kullanmaya başladığı andan itibaren işbu kullanım sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, Web Sitesi’nin herhangi bir şekilde kapanması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
 
 1. Gizlilik Politikası
Tarafınızdan edinilecek bilgileri hiçbir üçüncü kişiye açıklamayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Ayrıca Necmi Gürseler tarafından saklanan çeşitli bilgileriniz, ayrıca resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.  
 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu kullanım sözleşmesi’in uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu kullanım sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.